T3 Redovisning

2014-10-30 - 20:56:00 / 0 kommentarer ..


Grupp 9: Emma Knutsson, Cecilia Lindblom & Johanna Huhtala.

 

Vad hände när ni gjorde aktiviteten?
Vi inledde aktiviteten genom att ha en fruktsamling där vi presenterade oss för barnen och de berättade vilka dem var. Vi småpratade om deras bussresa till Universitetet och några gick på toaletten. Innan vi påbörjade aktiviteten berättade vi för barnen att de skulle få göra egna djur med olika papper och annat material. Vi berättade även att Cecilia skulle fota och filma och att Emma och Johanna skulle sitta tillsammans med barnen. Därefter delades barnen in i två grupper och skapandet påbörjades. När något barn tyckte att hen var färdig med sin figur satte sig Cecilia ned med barnet och pratade om bilden, barnet fick fota sin figur med appen Fotobabble och därefter spelades samtalet in om hur barnet gått tillväga för att skapa sin figur. Neimi (2013) understryker att det är bra om både pedagoger och barn använder surfplattan till dokumentation då det främjar båda parterna.

 

När barnet kände sig nöjd påbörjades den digitala verksamheten. Barnet fick själv “klippa ut” sin figur i appen Puppet Pals HD med vägledning av oss pedagoger. Därefter påbörjades barnens berättelser i appen, de utforskade hur appen fungerade och testade vad som hände om de förstorade/förminskade sin figur på displayen. Neimi (a.a) menar även på att surfplattan är ett betydelsefullt hjälpmedel för barnen att upptäcka och undersöka sin omvärld. Detta la vi i gruppen märke till under aktiviteten då barnen upptäckte att deras figur kunde ”komma in” i surfplattan samt att barnen fick chans att undersöka Puppet Pals HD. Dock var skapande av berättelsen svår att komma på, det blev mest en film där figurerna for runt. I den ena gruppen jobbade två barn med berättelsen/filmen och de lyckades göra olika småfilmer medan den andra gruppen med tre barn råkade radera filmen.

 

Elm, Fristorp och Lindstrand (2012) menar att begreppet design för lärande rymmer all arrangemang för det lärande som tänkts ut och som producerats i olika sammanhang.Vi i gruppen tänkte ut ett lärande som producerades i två olika sammanhang, eget skapande som sedan  producerades i surfplattan.

 

Vad var bra?
Vi i gruppen  anser att vi mötte upp barnen på ett bra sätt. Vi fick en god kontakt med barnen och vi kände att de var trygga med oss. Detta bekräftades av pedagogen som var överraskad över att barnen var så lugna och engagerade. Genom att barnen var trygga och intresserade av aktiviteten upplevde vi att barnen landade i aktiviteten. Skapandeprocessen fångade verkligen barnens intresse och de var alla sysselsatta och skapade en mängd olika djur. Barnen var aktiva och engagerade under aktivitetens gång och det syntes på dem att de tyckte det var roligt, vilket ger en bekräftelse till oss att vi erbjöd barnen en aktivitet som passade denna barngrupp.

 

Att dokumentera och samtala med barnen i Fotobabble upplevdes också som positivt då barnen fick möjlighet att reflektera över sitt skapande och sina upplevelser. Vi höll oss även inom vår tidsram som vi angett i vår projektplan, med undantag för tiden att städa undan. Under aktivitetens gång var vi pedagoger engagerade, närvarande och lyhörda vi uppmuntrade barnen att själva prova på att limma fast material på sin figur eller att klippa ut figuren innan de bad om hjälp. Som blivande pedagoger anser vi att det är av stor vikt att se barnen som kompetenta individer och inta synsättet att alla barn kan, vilket även Arnér (2010) och Lutz (2013) understryker är viktigt.

 

Vad hade ni gjort annorlunda?
Istället för att barnen själva skulle hitta på figurer och göra en berättelse av dessa borde vi istället valt en känd saga som barnen är bekant med, exempelvis Bockarna Bruse. Ett skapande hade varit möjligt även där då barnen istället gjort bockar i olika storlekar. Ett samarbete hade då kunnat inträffat redan i skapandeprocessen då barnen gjort en varsin bock. Frågeställningar som gett ett läranande hade varit att komma överens med sina kamrater om vilken bock barnet ska göra. Då hade det blivit mer jämförelse mellan storleken på de olika bockarna. Inne i Puppet Pals HD hade vi troligtvis fått ett resultat som mer liknande vår tanke med aktiviteten än vad vi fick.

 

Efter att vi tagit del av och bearbetat det inspelade materialet har vi blivit varse att det är en fördel att endast befinna sig med de barn som ska spela in en berättelse i ett rum. I våra filmer finns det mycket störande bakgrundsljud som förstör upplevelsen av barnens filmer. Vi borde även räknat in tid för att plocka undan det skapande materialet innan barnen förflyttades till surfplattorna. Mycket av barnens fokus var riktat mot att skapa figurer, inte att använda sig av de skapade figurerna i surfplattan.

 

Vad lärde ni er?
Våra erfarenheter efter att ha utfört denna aktivitet med barnen är att allting inte alltid blir som man tänkt sig, men det kan bli bra ändå. I efterhand inser vi att resultatet inte är det viktiga utan att det som är av vikt för barnen är den skapandeprocess barnen är delaktiga i och de erfarenheter barnen gör under aktiviteten.

 

Under aktiviteten provade vi två olika förhållningssätt, ena gruppen samlades kring surfplattan på golvet och den andra gruppen satt kvar vid bordet tillsammans med pedagogen. För gruppen som samlades kring surfplattan på golvet blev filmskapandet mer till en lek då barnen utforskade appens funktioner istället för att skapa en kort berättelse. Då barnen inte varit i kontakt med appen Puppet Pals HD förut så var filmskapandet inte i fokus, utan barnen frågade mycket om vad som skulle hända om de gjorde si och så. Samarbetet mellan barnen gick sådär, de ville alla att sin figur skulle vara störst och synas mest i dispalayen vilket resulterade i att gruppens pedagog fick ingripa och förklara att alla figurer skulle synas lika mycket. Barnen var väldigt intresserade av surfplattan för en kort stund men efter ett tag tappade de fokuset och ville se vad de andra barnen gjorde som satt vid borden, samt att de ville göra  flera djur. Sammanfattningsvis för gruppen som samlades kring surfplattan på golvet så tappade barnen lätt koncentrationen på filmskapandet och ville hellre återvända till skapandeprocessen. Det positiva med att sitta på golvet var att alla barnen kunde vara delaktiga samtidigt och ta del av vad som hände på surfplattan. För gruppen som satt kvar vid bordet blev filmskapandet också ofokuserat då barnen fokuserade mer på materialet som låg kvar på bordet efter skapandeprocessen av figurerna. Det som skedde på surfplattan var mindre intressant och det var svårt att fånga barnens intresse till filmskapandet, då barnen istället ville skapa flera djur av materialet som låg på bordet. Det positiva med att sitta vid bordet var att båda barnen kunde sitta bredvid varandra och utforska surfplattan, då de skapade mindre filmsnuttar så länge intresset fanns, vilket varade någon minut. Som pedagog var det enkelt att sitta med bredvid barnen när de utforskade Puppet Pals HD, då det var lättare och se vad som hände och finnas som stöd.  Även om alla barn inte lyckades göra en berättelse så fick de komma i kontakt med en surfplatta och få erfarenheter av att arbeta med appen Puppet Pals HD.

 

Vid ett första möte med appen kan det vara bra att sitta med barnen en och en till en början och sedan öka på med ett barn i taget. När barnen har mer erfarenhet av Puppet Pals HD går det säkert bra att vara tre barn som är aktiva samtidigt, men då detta var deras första möte så borde vi låtit dem undersöka appen ensam tillsammans med en av oss pedagoger. Vi borde även varit tydligare med att barnen skulle göra ett djur och därefter påbörjat arbetet i Puppet Pals HD. Vår tanke från början var att barnen skulle få skapa egna djur som bor på bondgården, därför hade vi lagt in bakgrundsbilder i Puppet Pals HD som föreställde en ladugård, inne i ladugården och en äng/hage. Vi var inte tillräckligt tydliga med att barnen skulle skapa bondgårdsdjur, utan vi sa bara att de skulle få skapa djur vilket resonerade i att barnen gjorde djur som bor på savannen/i djungeln. Detta är något som vi tar med oss att vi antingen måste vara tydligare inför barnen eller tänka bredare. Barnens fokus hamnade mycket på det skapande och om vi gjort annorlunda hade vi nog varit mer fokuserade på arbetet med surfplattan. Vi i gruppen upptäckte/lärde oss även att barnen ställde mer frågor när de kom i kontakt med surfplattan samt att de samarbetade, upptäckte och utforskade sin omvärld, vilket är några av strävansmålen i den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010).

 

Vilka känslor, tankar har ni nu i efterhand?
Vi i gruppen känner oss nöjda med aktiviteten. Även om filmerna bara sparades på en surfplatta och detta var mer filmer än berättelser så anser vi att detta var ett bra första möte med appen Puppet Pals HD för barnen. Pedagogen från förskolan berättade att de inte använder surfplattor i barngruppen och att barnen inte tidigare varit i kontakt med appen. Barnen fick utforska appen och leka med den. Även om det inte gick så som vi tänkt oss så har vi tagit till oss det som gått bra/mindre bra och vi har lärt oss av våra ”misstag”. Vi anser att denna aktivitet har varit väldigt lärorik för oss då vi nu i efterhand ser saker och ting ur ett annat perspektiv än innan, exempelvis så trodde vi att de flesta barn varit i kontakt med en surfplatta innan vilket visade sig vara fel. Efter aktiviteten vet vi nu att alla barn faktiskt inte har använt sig av en surfplatta.

 

Ta gärna med er uppdaterade projektplan. Vilka ändringar har ni gjort i förhållande till den projektplan som ni lämnade in?

 

Utifrån vår projektplanering kan vi se att:

 

 • Vi inte var tydliga med att aktiviteten handlade om bondgården och bondgårdens djur. Reslutaten av detta blev att barnen skapade en mängd olika djur, dock inget bondgårdsdjur.
 • Barnen fick mer erfarenhet av att levandegöra sina djur digitalt än vad de fick lära sig hur en berättelse är uppbyggd. Vi försökte att samtala med barnen om vad deras berättelse skulle handla om. Några av barnen fantiserade ihop en berättelse, medan de andra barnen hade svårt att släppa fokus från skapandet och samtidigt tala om berättelsens handling.
 • Vi hade förutfattade meningar om att barnen skulle visa ett stort intresse för surfplattan. Vi hade inte räknat med att barnen var mer intresserade av att skapa djur med materialet.
 • Dokumentationen av aktiviteten utfördes annorlunda mot vad vi hade tänkt. För att dokumentera tecken på lärande hos barnen använde vi oss av appen Fotobabble. Vi dokumenterade även aktiviteten med foto och film, det som avviker från planeringen är att anteckna vid dokumentation.
 • Vi spelade inte in början på en berättelse för att skicka till förskolan. Vi spelade in vår presentationsfilm efter att rapporten var gjord och vi tog beslutet att inte spela in en berättelse för att inte begränsa barnen i deras fantasi. I efterhand kan vi se att detta kan varit ett felaktigt beslut.

 

Referenslista:
Arnér, E. (2010). Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati. Lund: Studentlitteratur.

 

Elm, Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012) Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts.

 

Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Möte med det som inte anses LAGOM. Stockholm: Liber.

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] 2010. Stockholm: Skolverket.

 

Niemi, Monica (2013). Dokumentera och skapa med lärplatta. 1. uppl. Nacka: Askunge Thorsén.

 

Länk till Google docs:https://docs.google.com/a/student.lnu.se/document/d/1jpKAtb7wOdkepegndzOqwwbPioC1jZg46dnnIw8VwUg/edit


UG 2E – admin Del 1: Enkät till föräldrar

2014-10-14 - 21:29:39 / 0 kommentarer ..UG2 E - Admin del 2: Prezi

2014-10-14 - 21:07:33 / 0 kommentarer ..


 
För att titta på vår Prezipresentation, klicka på bilden

UG2 D - Ute

2014-10-10 - 16:32:00 / 0 kommentarer ..


 

Beskriv hur ni har skapat er skattjakt:

Vi har skapat vår skattjakt med utgångspunkt i vårt tema Djur. Vi har använt oss av websidan QRcode-Monkey för att skapa QR-koderna. Vi har använt oss av youtube-klipp för att ge barnen ledtrådar om vart de ska gå. I appen X-note får barnen tillgång till en karta där resterande ledtrådar finns. Målet med skattjakten är att under en utflykt på en bondgård besöka djuren i den ordning som skattkartan och QR-koderna visar.

För att skapa denna skattjakt började vi med att göra QR-koderna, vi valde ut passande klipp från Youtube och länkade dessa till QR-koderna. Att skapa QR-koderna var inget problem. För att hitta hur vi skulle skapa dessa koder googlade vi på ”create qr-code”. Därefter skissade vi upp på ett papper var dessa koder ska vara placerade. Därefter gick vi ut och placerade koderna samtidigt som vi använde oss av appen x-note för att markera på en karta var dessa ledtrådar finns. Vi provade att sms:a skattjakten men detta fungerade inte. Då provade vi att maila istället och fick en länk till en sida på internet där skattkartan visades.

Gruppens gemensamma tankar om de appar vi använt:

 • iMovie – För att göra en film som visar/beskriver vår skattletning, både geocaching och vår egen skattjakt, så har vi tagit kort och filmat korta filmsnuttar på hur vi har gått tillväga. Därefter klippte vi ihop filmsnuttarna och bilderna till en film med hjälp av appen iMovie. Gruppen åsikter om iMovie är att det är ett väldigt bra verktyg för att göra en film/trailer med. Vi upplevde att det var lite svårt i början men efter några försök upplever vi programmet/appen som enkelt med många möjligheter och vi tycker att det är ett väldigt roligt program att arbeta i.
 • Xnote – För att göra skattkartan till skattjakten så använde vi oss av appen Xnote för att få fram vår position och kunna märka ut positionen på kartan. Vår upplevelse av appen Xnote är blandad. Appen kräver att skattkartan skapas på plats, men detta menar vi att skattkartan ej kan skapas inne på t ex förskolan utan måste skapas där skattjakten ska vara. Detta anser vi kan vara ett hinder för att använda sig av appen inom förskolan om det är ont om resurser. Att istället göra en egen karta, med exempelvis en utskrift från google maps och märka ut ”ledtrådarna” anser vi i viss mån vara enklare för barn i förskolan. Detta kan även vara ett komplement till appen Xnote.
 • QR-koder – För att skapa QR-koder använde vi oss av sidan qrcode-monkey.com. På denna sida finns en rad olika möjligheter för att länka information. Vi valde att länka till YouTube-klipp. För att kunna läsa av våra QR-koder som gruppen gjort så laddade vi ner appen Scan och genom att skanna QR-koden så fick vi reda på innehållet. Detta är en bra app som barnen själva kan använda sig av för att skanna och ta reda på vad QR-koden har för hemligt budskap.
 • Småkrypsappen – När pedagoger och barn befinner sig ute i naturen så stöter de ofta på småkryp, vilket hände oss när vi var ute och gjorde skattkartan och letade efter geocachen. I skogen såg vi en myrstack och vid hästarna var det massor av flugor, vilket vi smidigt och enkelt kunde läsa mer om med hjälp av småkrypsappen.Gruppens gemensamma tankar är att det är en enkel och bra app som är ett bra hjälpmedel i förskolan för att ta reda på mer information om småkryp. Appen är tilltalande och kan användas av barn, dock behövs en läskunnig för att läsa om arterna. Om ett barn hittar ett småkryp så kan hen ta kort på djuret och pedagogen kan hjälpa till att skriva vart och när djuret hittades i appen. Genom denna funktion kan appen användas som komplement i dokumentationen då barn och pedagoger kan gå tillbaka för att se vad de antecknade när de var ute i naturen.
 • Viltappen – Vi fick användning för viltappen då vi hittade föremål som kan vara intressant för ett barn att veta mer om. När vi var ute i skogen och letade efter geocachen så hittade vi en myrstack. Med Viltappen fick vi möjlighet att ta reda på fakta om myror och myrstackar. Vi hittade även djurspillning när vi var på skattjakt, med hjälp av Viltappen kunde vi läsa mer om spillningen.

  Vi i gruppen anser att Viltappen är ett väldigt bra hjälpmedel för att ta reda på mer saker om de vilda djuren vi har i vår natur såsom haren, älg, hjort, myror med mera. Förutom att man kan få information om djuren så kan man även få se hur de olika djurens spår och spillning ser ut, samt att man kan lyssna på hur de låter. Appen är enkel att använda sig av och smidig att ha med sig i mobilen/läsplattan för att snabbt få fram information på platsen.

 • Geocaching – För att leta efter en geocache i vår närhet så använde vi oss av appen Geocaching. Appen tog fram vår position och visade på en karta vart det fanns geocacher i vår närhet. Appen hjälpte oss med information om hur nära vi var geocachen, samt gav oss ledtrådar i form av bilder var vi skulle kunna hitta geocachen. Vi virrade runt i skogen och letade och tillslut så hittade vi geocachen.Våra gemensamma tankar kring appen Geocaching är att den var bra då den visade hur långt avståndet var mellan oss och geocachen samt att det fanns ledtrådar om hur stor den var (s, m, x, xl) och hur omgivningen såg ut runtomkring den. Dock stämde inte avståndet då en mobilsatellit inte tar den exakta positionen, stod vi på samma ställe så växlade avståndet mellan oss och geocachen på 1-13 meter. En annan nackdel är att det går åt väldigt mycket batteri då appen uppdaterar vår position hela tiden. Men för övrigt anser vi att det var väldigt roligt att försöka hitta geocachen, det var tidskrävande och svårt när vi inte visste vad vi letade efter samtidigt som det var spännande och intressant. Att leta efter geocacher tror vi är något som passar alla åldrar, det skulle t.ex. kunna gå att införa på idrottslektioner i skolan istället för orientering eller att hela familjen har/gör det till en gemensam hobby. Man skulle även kunna göra det i förskolan med barnen, dock måste pedagogerna då vara insatta i vad geocaching är och förmodligen förenkla det så det är på barnens nivå. Det är fördelaktigt om pedagogerna själva vet var geocachen finns för att kunna ge barnen ytterligare ledtrådar.
 

T2 - En digital berättelse om djuren på bondgården

2014-10-10 - 07:08:00 / 0 kommentarer ..


 

Titel på projektet: En digital berättelse om djuren på bondgården.

 

Beskrivning

 

Beskriv projektet

 

I detta projekt ska barnen få möjlighet att skapa en berättelse i Puppet Pals. Barnen kommer i denna aktivitet få möjligheter att vara kreativa, både praktiskt och digitalt. Projektet börjar med att barnen får tillgång till olika material för att skapa djur som finns på bondgården. När barnen är nöjda kommer barnen att få fotografera sitt djur med en iPad. Därefter får barnen, med hjälp av oss om det behövs, i Puppet Pals ”klippa ut” sin figur. Vi kommer att ha olika ”bondgårdsmiljöer” att erbjuda men barnen kommer även få använda sig av de bakgrunder som finns i appen sedan tidigare.

 

Var har ni hämtat inspiration ifrån, referenser

 

Idén om detta kom när vi själva gjorde uppgiften att göra en film i Puppet Pals. Cecilia provade att använda appen tillsammans med sina barn (3,8 och 7,3 år gamla) som fick en rolig stund där fantasin fick fritt spelrum. Erfarenheten som Cecilia fick med sig var att hennes barn fick möjlighet att göra det omöjliga möjligt. Ett exempel på detta är när det äldre barnet gjorde sig själv väldigt liten och levde rövare i vardagsrummet. Ytterligare inspiration har kommit från föreläsningen med Ulla-Karin Lundgren Öhman. Vi har även tagit del av på olika projekt som förskolor delat med sig av på youtube. Vi har tagit del av de tips som Niemi (2013) anser vara viktiga i arbetet med Puppet Pals.

 

Projektmål

 

Sammanfatta projektet i en mening.

 

Kreativt skapande då barnen skapar bilder för hand och gör en berättelse i Puppet Pals.

 

Vilka lärande mål har ni med aktiviteten?

 

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

 

-utvecklar nyanserat talspråk leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier

 

- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, och drama

 

- utvecklar sin förmåga utforska hur enkel teknik fungerar

 

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Hypotes

 

Beskriv hur ni tror att barnen kommer att uppleva aktiviteten

 

Vårt antagande är att barnen kommer att uppleva aktiviteten som skapande och intressant och inte att förglömma, rolig.

 

Beskriv vad ni tror barnen kommer att lära sig

 

Vår ambition är att barnen får möjlighet att arbeta både individuellt och i grupp. Vi tror att barnen kommer att utveckla tillit till sin egen förmåga, utveckla sin kreativitet och lära sig att göra berättelser med digitala verktyg. Vi tror även att barnen kommer att få en djupare förståelse för hur en berättelse är uppbyggd.

 

Tidsåtgång/Tidsplanering

 

Hur lång tid tar det att genomföra projektet med barnen?

 

Vi har fått veta att vi har ca 1 timme tillsammans med barnen. Inom denna timmen räknar vi med att det tar ca:

20 minuter att skapa de olika djuren.

10 minuter att föra in dessa i Puppet Pals

20 minuter att spela in berättelsen.

10 minuter för samtal med barnen efter aktiviteten

 

Hur lång tid tar det att förbereda projektet?

 

Vi kommer i förväg att fotograera olika miljöer från en bondgård. Vi kommer även att spela in början på en berättelse som vi ska skicka med till barnen. Allt detta kommer att göras i förväg. Under dagen för aktiviteten kommer vi att behöva ca 30 minuter för att förbereda lokalen vi ska vistas i.

 

Metod

 

Hur planerar ni att genomföra projektet?

 

Vi välkomnar barnen och deras pedagog genom att presentera oss för dem. Vi berättar vår tanke med aktiviteten och visar de material de kommer att använda sig av.  Efter det får barnen börja skapa sina djur och under tiden samtalar vi med barnen för att få reda på vad deras berättelse ska komma att handla om. Under denna stund kommer två av oss att integrera med barnen och en kommer att observera och dokumentera de idéer barnen har.

 

När barnen skapat sina djur får de allt efter som de blir klara fota sin figur och använda sig av appen Puppet Pals. detta räknar vi ska ta ca 20 minuter. De resterande ca 10 minuter får barnen spela in sin berättelse.

 

Vad ska man tänka på?

 

Att se alla barnen och vara uppmärksam på att alla barnen känner sig delaktiga i aktiviteten. Vi måste även vara medvetna om att vara flexibla när det kommer till hur lång tid varje moment får ta. Vi måste även vara tydliga när vi beskriver aktiviteten så att barnen förstår vad målet är.

 

Checklista

 

- Papper, vita, färgade och mönstrade

- Pennor

- Kritor

- Lim

- Saxar

- Tejp

- Paljetter och ögon

- iPad, se till att den är laddad

- Telefon för inspelning, se till att den är laddad

- Anteckningsblock + penna för observation

 

SWOT-analys

 

Kartläggning och analys av yttre och inre förutsättningarna som kan komma att påverka genomförandet

 

Faktorer som kan underlätta för projektet. Faktorer som kan försvåra för projektet.
Inom projektet och den genomförande organisationen. Styrkor

 

Att vi är förberedda. Att barnen både får skapa praktiskt och använda digitala verktyg. Appen Puppet Pals som vi ska använda oss av är enkel för barn att använda. Vi har valt en aktivitet med få moment men med många möjligheter. Vi själva har gjort samma aktivitet inom kursen och har kunskap samt att vi provat aktiviteten tillsammans med andra barn.

Svagheter

 

Appen kan krascha under aktiviteten och barnen blir otåliga.
Att barnen tappar fokus på aktiviteten. Att det är första gången vi som grupp möter en barngrupp tillsammans.

Att barnen inte kommer på någon berättelse.

Att tiden inte räcker till, att vi har uppskattat tiden fel.

Utanför projektet och den genomförande organisationen. Möjligheter

 

Barnen kan ha använt sig av Puppet Pals tidigare. De kan ha skapat egna berättelser både på förskolan och hemma.

Hot

 

Att barnen inte kommer. Att vi får en för stor barngrupp sett till att vi är tre bliviande pedagoger i studiegruppen.

Att barnen inte använt sig av lärplattor tidigare.


Resurser

 

Vilka resurser behövs för att genomföra projektet?

  • Kunskap - Kunskap om appen och dess möjligheter och brister.
  • Färdigheter -  Vi har använt oss av Puppet Pals tidigare.
  • Utrustning - iPad och telefon
  • Material - Papper i olika kvaliteter, pennor, kritor, lim, tejp, paljetter och ögon.

 

Dokumentation

 

Hur tänker ni dokumentera projektet?

Under aktiviteten dokumenterar vi genom att anteckna samt att filma aktiviteten. Efter aktivitetens slut sammanställer vi dokumentationen i appen Piccollage där vi infogar bilder samt text.

 

Hur tänker ni dokumentera tecken på lärande?

Genom att vi under aktiviteten dokumenterar med film och anteckningar kommer vi efter aktiviteten kunna analysera materialet för att se tecken på lärande. Vi kommer att formulera frågeställningar för att se om barnen uppfyller de mål vi stävar efter. Gällhagen och Wahlström (2013) anser att det är av vikt att ha färdiga frågeställningar för att säkerhetsställa måluppfyllelsen i lärandet. Exempel på frågeställning vi kommer att ha med är, vad var barnen intresserade av, vad pratade barnen om, hur fungerade samarbetet.

 

Hur låter ni barnen dokumentera sitt eget och kompisarnas lärande?

Genom att fotografera sin egen aktivitet samt fotografera sina kamrater under aktivitetens gång. Därefter samtalar vi med barnen enskilt eller i grupp beroende på gruppstorleken om vad de har gjort under tiden de varit hos oss.

 

Referenser:

 

Gällhagen, Lena & Wahlström, Elisabeth (2013). Lär och lek med surfplatta i förskolan. 2. uppl. Stockholm: Natur & kultur

 

Niemi, Monica (2013). Dokumentera och skapa med lärplatta. 1. uppl. Nacka: Askunge Thorsén

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] 2010. Stockholm: Skolverket


UG2 C - Appar

2014-10-09 - 19:09:00 / 0 kommentarer ..


 
 
 
 

Tankar om vad som är en bra app:
En bra app är tydlig och enkel att navigera i. De appar som inte är kopplade till externa länkar anser vi underlättar användandet tillsammans med barnen. En del appar kräver köp inuti appen och detta anser vi kan försvåra aktiviteten tillsammans med barnen. En bra app är också en app som kan inspirera till att barnen flyttar aktiviteten från surfplattan till verkligheten.

 

En bra app enligt oss i gruppen, ska kunna fånga barns intresse genom ljud, bilder och färg, det vill säga att appens design och uppbyggnad ska se bra och tilltalande ut. Appen ska vara rolig att utforska/använda samtidigt som den ska vara utmanande, lärorik och stimulera både pedagoger och barnen på förskolan.

 

Resurser för att hitta ny kunskap om digitala verktyd, länka till 15 olika (t e grupper på fb, bloggar osv.)

 

 

Beskriv de 5 mest intressanta saker som vi kan använda oss av som pedagog:

 

Pappasappar.se är en sida där jag som förskollärare kan finna inspiration om bra appar till verksamheten. Grundaren Daniel Wieselberg letar upp, granskar och recenserar mängder med olika appar tillsammans med andra föräldrar för att sprida information/inspiration om de appar de hittar.

 

Paddagogerna är en blogg om lärplattor i förskolan och de yngre barnens digitala lärande. I bloggen kan man läsa om hur man kan använda digitala verktyg i förskolan tillsammans med barnen, vilka appar som är pedagogiska och andra tips och idéer på hur förskolan kan arbeta med digitala verktyg i verksamheten.

 

Pedagogiska fotspår är en youtube-kanal som delar med sig av inspirerande aktiviteter där barn integreras med iPad. Ett inspirerande videoklipp anser jag vara när barnen leker kurragömma och iPaden ger ledtrådar om var barnet befinner sig. I denna aktivitet använder de sig av appen Skype som ringer upp iPaden och en videokonversation startas. Det finns fler inspirerande aktiviteter på denna kanal då de använder sig av QR-koder och appen GarageBand.

 

I youtube klippet Ipad i förskolan från Nacka kommun, visar pedagogerna olika sätt att arbeta med ipad i ett pedagogiskt syfte. Ipaden kan vara ett bra komplement för de barn som har ett annat modersmål än svenska. Barn som behöver träna svenska begrepp. Ipaden finns det många appar med vardagliga begrepp.

 

Ipad i förskolan är ett youtube klipp där pedagogerna berättar om arbetet med ipad i förskolan och hur ipaden genomsyrar läroplanens strävans mål. Mordern teknik kan stödja barnens utveckling i förskolan. Genom att koppla apparnas innehåll till läroplanen och lotus diagram kan man som pedagog se vilka strävansmål som uppfylls från Lpfö98 och vilket lärande barnen får möjlighet till.


Uppgift 2 B - Ljud - berättelse

2014-10-01 - 09:48:00 / 0 kommentarer ..


 
 
I denna lilla berättelse får vi möta Elsa som tar med oss på en rundtur på hennes bondgård. De program vi har använt oss av är:
 
Hokusai
Zoola Animals free
Garage Band
Dropbox
Audacity
Soundcloud
 
Vi började denna uppgift med att skriva en berättelse på tema Djur. Att spela in autentiska djurljud var för oss svårt så vi letade efter appar med djurläten och hittade Zoola Animals free som hade en bra variation på läten. Vi spelade upp dessa och spelade in med appen Hokusai. Efter att vi klippt bort onödigt ljud exporterade vi ljudfilen till Dropbox. Därefter laddade vi ned filen till datorn. Filen öppnade vi i ljudredigeringsprogrammet Audacity. Detta program gjorde oss till en början förbryllad men efter att gett det lite tid kom vi på hur vi skulle arbeta. Vi började med att öppna en ljudfil, den inspelade berättelsen. Därefter importerade vi de olika djur och fordonsläten. Under inspelningen av berättelsen pausade vi för att kunna lägga in de övriga ljuden. Detta underlättade då det var enklare att se var ljuden skulle klippas in. Alla ljudspår utom traktorljudet ligger i samma sektion. Traktorljudet ligger på en egen då vi ville att ljudet skulle höras samtidigt som berättarrösten. Slutligen gjorde vi musiken i GarageBand där vi använt oss av ”smart guitar” för att göra musikslingan som är i början och i slutet. Vi provade först att exportera filen från GarageBand till Dropbox och via datorn infogade vi filen i Audacity. Där blev det problem då filen hade fel filformat. Då importerade vi filen från Dropbox till appen Hokusai där vi exporterade filen till Dropbox. I Hokusai finns möjligheten att välja filformat, vilket vi inte kunna hitta i GarageBand. Efter att vi gjort detta importerade vi åter filen till Audacity, det sista hindret vi stötte på där var att ljudfilen var i stereo och för att kunna sammanfoga denna med det redan inspelade materialet var vi tvugna att ändra filen från stereo till mono. När detta var gjort exporterade vi filen och laddade upp den på Soundcloud.

Uppgift 2 B - Ljud - sång

2014-10-01 - 09:44:00 / 0 kommentarer ..


 
Här sjunger vi Spindelrock. Vi spelade in oss i appen Hokusai, sedan exporterade vi filen till Dropbox där vi sedan importerade ljudfilen till Soundcloud. Lyssna och njut!

Uppgift 2 B - Ljud - Inomhus och utomhus

2014-10-01 - 09:37:00 / 0 kommentarer ..


Vi har spelat in fem ljud utomhus och fem ljud inomhus. Ljuden vi försökt att fånga är bland annat rinnande vatten, fötter som stampar och en bil. Lyssna och njut.
 
Ljus som hörs,
Utomhus: Öppnade dörr, brummande bil, biltuta, cykel klocka, klampande sko
 
Inomhus: Ringklocka, spolande vatten, skrivande tangenter, spolande toa, väckarklocka

UGA2 - Bild och berättande

2014-09-18 - 17:08:00 / 0 kommentarer ..


Idag har Emma, Cecilia och jag gjort en film i Puppet Pals och iMovie. Vi har valt att ha djur som genomgående tema i denna kurs och ni kommer ni att få möta Mus, Kanin och Ko. 

Under processen hade vi svårigheter med att få in det eget inspelade ljudet i iMovie. I appen vi laddade ned, AVR, fanns det inte möjlighet att exportera ljudet till iMovie. Vi valde då att använda oss av befintligt ljud från iMovie samt spela in egna ljusklipp direkt i iMovie. Vi stötte även på problem då vi skulle lägga till en avslutningsmelodi, denna fastnade endast i början av filmen och gick ej att placera i slutet. Vi valde då att lägga in små ljudeffekter istället.

Något som vi även upplevde som ett problem var då figurerna förminskades för mycket och ej gick att förstora igen.

I och med denna uppgift har vi lärt oss att skapa egna bilder, att utifrån befintlig bild tillföra egna dekorationer. Vidare har vi blivit mer bekväma med att använda oss av Puppet Pals och iMovie. Detta gynnar oss då vi i vårt tema planerar att använda oss av detta i mötet med barnen. Vi har även lärt oss mer om att klippa filmen i iMovie, då både film och ljud. Vi har även fått träna på att samarbete i gruppen och detta ser vi som mycket positivt för framtiden då vi kommer att arbete tillsammans med andra pedagoger. 

 
 
Vi hade även i uppgift att skapa fem olika bilder med instruktioner för, hur man målar de olika bilderna. Programmen som vi har använt oss av är Sketchbook där vi gjorde 5 olika bild serier av en bild. 
 

I denna uppgift ska ni skapa bilder/animeringar.  Bilderna ska ni göra på olika sätt. Där efter la vi upp de fem olika bilderna med instruktion på snapguide, och så ska de 5 olika bilderna läggas här på bloggen.

Klicka på bilderna för att komma till instruktionerna.

 
 
 
 
 
 

Digitala verktyg - UG1 A

2014-09-05 - 10:36:00 / 0 kommentarer ..


Under en tid nu framöver kommer det att dyka upp en del skolarbeten här på bloggen.
Jag har nämligen börjat en kurs som heter Digitala verktyg, där vi har en del uppgifter som vi ska göra. En av dessa uppgifter är bla att starta en blogg. Men eftersom att jag redan har en ganska så aktiv blogg så kände jag att jag lika gärna kan använda mig av den här. Så därför kommer det ibland dyka upp inlägg som är relaterade till skolan. Just det här inlägget är skolrelaterat. 
 
♥ Minst en bild - En bild på mig själv med kort presentation.
 
 
Jag heter Johanna Huhtala är 22 år. Jag bor i Västervik tillsammans med min sambo Felix.
När jag inte sitter med skolböckerna jobbar jag på en förskola här i Västervik.
Jag har ett stort intresse för foto, dock har fotografering legat på hatthyllan under en längre period, då inspirationen i min närmiljö försvann.
Som person är jag oftast glad, envis och står alltid upp för det jag tycker och tänker. 
 
 
♥ Ett ytklipp som är relevant för kursen - Ett klipp som min lärare har lagt upp.
 
 
 
 Ett läsbart schema från google docs - Mitt schema
 
 
 
♥ det ska gå att lägga in objekt som är 1000 pixlar
 
 
 
♥ Det ska framgå att det är en blogg i kursen
 
Som sagt så kommer jag använda mig utav min egna blogg och det att finnas en del skolarbeten i bloggen en tid framöver. För min lärares skull har jag fixat en egen kategori för skoluppgifterna, för att slippa bläddra bland alla vardagsinlägg.
 
För att hitta skoluppgifterna klickar man på kategorier som finns högst upp till höger på bloggen, där finns det en kategori som heter digitala verktyg, där klickar man och hamnar vid alla skolinlägg.
 

  

Johanna Huhtala, 24 år. Bosatt i Västervik tillsammans med min sambo Felix. Den 31 mars 2016 är vi beräknade till familj ♥